Templeton Emerging Markets Income Fund („TEI” lub „Fundusz”) ogłasza dystrybucję

Templeton Emerging Markets Income Fund [NYSE: TEI] ogłosiła miesięczną dystrybucję dochodu netto z inwestycji w wysokości 0,0470 USD na akcję, płatną 31 stycznia 2023 r., dla akcjonariuszy zarejestrowanych 19 stycznia 2023 r. (data wypłaty dywidendy: 18 stycznia 2023 r.).

Rada Powiernicza Funduszu („Zarząd”) zatwierdziła zarządzany plan dystrybucji, w ramach którego Fundusz dokonuje comiesięcznych wypłat na rzecz akcjonariuszy według minimalnej stałej rocznej stopy procentowej wynoszącej 10% w oparciu o średnią miesięczną wartość aktywów netto (NAV) Akcji Zwykłych Funduszu (“Plan”). Fundusz oblicza średnią NAV za poprzedni miesiąc na podstawie liczby dni roboczych w miesiącu, dla którego obliczana jest NAV. Plan ma na celu zapewnienie akcjonariuszom stałego, ale niegwarantowanego, stałego minimalnego wskaźnika alokacji w każdym miesiącu i ma na celu zmniejszenie dyskonta między ceną rynkową a WAN akcji zwykłych Funduszu, ale nie ma gwarancji, że Plan odniesie w tym sukces. Fundusz jest zarządzany w taki sposób, aby generować jak największą część wypłaty ze zwykłego dochodu netto i krótkoterminowego wzrostu wartości kapitału, co jest zgodne ze strategią inwestycyjną Funduszu i profilem ryzyka. W przypadku braku wystarczających miesięcznych dochodów do podziału, Fundusz będzie wypłacał długoterminowe zyski kapitałowe i/lub dochody kapitałowe w celu utrzymania rozsądnej stopy wypłaty. Zwrot kapitału może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy część lub całość środków zainwestowanych w Fundusz zostanie zwrócona udziałowcom. Dochód z alokacji kapitału niekoniecznie odzwierciedla wyniki inwestycji Funduszu i nie należy go mylić z „dochodem” lub „dochodem”. Chociaż Fundusz może realizować zyski kapitałowe w bieżącym roku, zyski te mogą zostać w całości lub w części skompensowane przeniesieniem strat kapitałowych Funduszu z poprzednich lat.

Zarząd może zmienić warunki Planu lub zakończyć Plan w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia akcjonariuszy Funduszu. Zmiana lub rozwiązanie Planu może mieć negatywny wpływ na cenę rynkową akcji zwykłych Funduszu. Plan będzie okresowo weryfikowany przez Radę Dyrektorów, w tym coroczny przegląd minimalnej rocznej stałej stawki w celu ustalenia, czy potrzebne są korekty.

Udziałowcy nie powinni wyciągać żadnych wniosków na temat wyników inwestycji Funduszu na podstawie kwoty tej alokacji lub warunków Planu. Kwoty i źródła wypłat Funduszu, które zostaną zgłoszone, będą szacunkowe i nie będą podawane do celów sprawozdawczości podatkowej. Rzeczywiste kwoty i źródła kwot dla celów sprawozdawczości podatkowej będą zależeć od doświadczenia inwestycyjnego Funduszu w pozostałej części jego roku obrotowego i mogą ulec zmianie w zależności od przepisów podatkowych. Fundusz dostarczy akcjonariuszom formularz 1099-DIV za dany rok kalendarzowy, w którym będzie opisany sposób zgłaszania podziału środków Funduszu dla celów federalnego podatku dochodowego.

Więcej informacji na temat funduszu Templeton Emerging Markets Income Fund można znaleźć tutaj odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.franklintempleton.com

Franklin Resources Inc. jest globalną organizacją zarządzającą inwestycjami, której spółki zależne działają jako Franklin Templeton i obsługują klientów w ponad 155 krajach. Misją Franklin Templeton jest pomaganie klientom w osiąganiu lepszych wyników poprzez zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami i rozwiązania technologiczne. Dzięki oddanym menedżerom inwestycyjnym firma oferuje specjalizację w skali globalnej, zapewniając szeroki zakres możliwości w zakresie instrumentów o stałym dochodzie, kapitałowych, alternatywnych i wielozasobowych. Firma z siedzibą w Kalifornii, posiadająca biura w ponad 30 krajach i zatrudniająca około 1300 profesjonalistów inwestycyjnych, ma ponad 75 lat doświadczenia inwestycyjnego i zarządza aktywami o wartości około 1,4 biliona USD na dzień 30 listopada 2022 r. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową franklintempleton.com.